Na osnovu Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/05), u kontekstu globalne krize prouzrokovane pojavom Corona virusa, u cilju obezbjeđenje podizanja obima poljoprivredne proizvodnje u povratničkim sredinama u entitetu Republika Srpska, u skladu sa Programom „Podrška povratnicima za proljetnu sjetvu u 2020.godini za područje entiteta Republika Srpska“ broj: 03-32-3-62/20 od 14.04.2020. godine, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

JAVNI POZIV

za učeśće u Programu

„Podrška povratnicima za proljetnu sjetvu u 2020. godini za područje entiteta Republika Srpska“

I -PREDMET JAVNOG POZIVA

Prikupljanje Prijava za odabir korisnika Programa pomoći održivog povratka „Podrška povratnicima za proljetnu sjetvu u 2020. godini za područje entiteta Republika Srpska“ radi dodjele nepovratnih finansijskih sredstava za refundaciju nabavke sadnog materijala i repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2020. godini.

II- PRAVO NA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na dodjelu sredstava imaju manjinski povratnici (fizička lica) na prostoru entiteta Republika Srpska, koji se bave intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom i koji su izvršili proljetnu sjetvu u 2020. godini na minimalnoj obradivoj površini od:

- 1,5 ha zasijanih žitarica (kukuruz i sl), i/ili

- 0,5 ha zasijanog krompira, i/ili

- 0,25 ha zasijane povrtlarske kulture (kupus, luk, prasa, mrkva, lubenica, dinja i sl.), i/ili

- 200 m2 plastenika.

Povrartnici koji su osnivači i kooperanti u popljoprivrednim zadrugama imaju pravo na dodjelu sredstava pod uslovima iz stava 1 ove tačke.

Povratnici koji su po bilo kojem osnovu ( poljoprivredni paketi, sjemena, repromaterijal, gorivo, refundacija sjetve i sl.) i od bilo koga ( Vlada RS, FMROI i drugi donatori) podržani za proljetnu sjetvu u 2020. godini nemaju pravo na dodjelu sredstava po ovom programu.

Dokazi:

Fotokopija važeće lične karte podnosioca prijave na javni poziv. (Fotokopija LK treba biti obostrana);

a) Posjedovni list ili ZK izvadak za parcele koje su predmet sjetve, kojima se dokazuje površina zasijanih parcela, te da je zasijano poljoprivredno zemljište na teritoriji entiteta Republika srpska. (Posjedovni list ili ZK izvadak će biti važeći i u slučaju da su izdati na srodnike podnosioca prijave na javni poziv)

U slučaju da podnosilac prijave na javni poziv koristi zemljište za sjetvu u zakupu, kao dokaz dostavlja Posjedovni lista/ZK izvadak za predmetno zemljište i ugovor o zakupu i korištenju zemljišta za sjetvu.

b) Finansijska dokumentacija

kojom se dokazuje trošak nabavljenog sadnog materijala (sjemena) i repromaterijala za proljetnu sjetvu 2020.godine. Finansijska dokumentacija se priznaje: faktura sa fiskalnim računom, fiskalni račun i veleprodajna faktura;

c) Dokaz o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu, koji glasi na podnosioca prijave. (Nije obavezan uslov, aplikanti koji dostave ovaj dokaz će imati prednost prilikom dodjele sredstava);

d) Ugovor o otvorenom transakcijskom računu sa bankom za podnosioca prijave na javni poziv.

e) Uvjerenje/ potvrda o ostvarenom povratku za podnosioca prijave na javni poziv. ( Ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja prijave na javni poziv).

Uvjerenje/ potvrda o ostvarenom povratku mora biti izdato od nadležnog organa za općinu/opštinu povratka.Uvjerenja/Potvrda se priznaju ako su izdata u jednoj od sljedećih institucija: Grad/Općina, Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Vlade RS.

Napomena: Navedna dokumenta se mogu dostaviti u originalu ili kao fotokopija originalnog dokumenta.

III- NAMJENA UTROŠKA SREDSTAVA

Nabavka sadnog materijala i repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2020. godini.

Repromaterijal se priznaje: gnojivo, zaštitna sredstvi pogonsko gorivo (nafta) i sl

IV- REALIAZACIJA PROGRAMA

Faza 1:

- prikupljanje prijava aplikanata na Javni poziv

- provjera općih kriterija.

Faza 2:

- po potrebi obilazak korisnika na terenu radi utvrđivanja činjeničnog stanja iz prijavnog obrasca

- potpisivanje ugovora sa korisnikom

- ostavlja se rok aplikantima da dostave dokaze iz tačke 2. ovog poziva

- u slučaju da korisnik ne priloži dokaze iz tačke 2. ovog poziva i svu finansijsku dokumentaciju koju je naveo u Prijavnom obrascu, ugovor će biti ništavan.

- donošenje odluke o sufinansiranju troškova

- isplata sredstava korisniku.

V— IZNOS SREDSTAVA ZA DODJELU

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će refundirati nabavku sadnog materijala i repromaterijala na osnovu relevantne finansijske dokumentacije naveden u prijavnom obrazcu, definisane u tački 2 ovog poziva.

Sredstva će se refundirati u iznosu od 50% priznatih troškova za jednog korisnika, a maksimalno po jednom korisniku bit će odobren iznos do 2.000,00 KM, u skladu sa obrascem kojim je utvrđena osnovica za obračun troškova, definisanim u Programu.

VI— NAČIN PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Odabir korisnika vrši Ministar na prijedlog Komisije putem javnog poziva;

Javni poziv se objavljuje u najmanje jednim dnevnim novinama- obavještenje i web stranici Ministarstva;

Aplikant prilikom prijave na Javni poziv obavezno dostavlja:

„OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI POZIV“

Podnosilac prijave popunjava rubrike Prijavnog obrasca, zaokružuje ponuđene opcije i odgovara za vjerodostojnost svih unesenih navedenih podataka. Samo ovako uneseni podaci će se koristiti prilikom vrednovanja prijave. Prijavni obrazac obavezno potpisuje podnosilac prijave naajvni poziv. Prijavni obrazac se može preuzeti na web stranici Ministarstva: www.fmroi.gov.ba ili lično u prostorijama Ministarstva na adresi: Terezije 56. Sarajevo;

Aplikanti svoje prijave na javni poziv mogu dostaviti na jedan od sljedeća dva načina:

1. Dostavljanjem u elektronskoj formi popunjenog Prijavnog obrasca na e-mail Ministarstva: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. ( sa naznakom prijava na Javni poziv – proljetna sjetva 2020)

2. Dostavljanjem prijave na Javni Poziv preporučeno poštom ili lično, u zapečaćenoj koverti, na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Ul. Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo, sa naznakom: Prijava na Javni poziv „Podrška povratnicima za proljetnu sjetvu u 2020.godini za područje entiteta RS” (Na poleđini koverte navesti tačan naziv podnosioca i adresu.)

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona

033/205-543.

Rok za dostavu prijave je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva- obavještenja u dnevnim novinama.

Neodgovarajuće i neblagovremene prijave neće biti predmet daljeg razmatranja.

VII - NAČIN IZBORA KORISNIKA

- Postupak razmatranja prijava vrši Komisija koju imenuje Ministar, u skladu sa ovim javnim pozivom i Programom “ Podrška povratnicima za proljetnu sjetvu u 2020. godini za područje entiteta Republika Srpska ”

- Rang liste potencijalnih korisnika pomoći i lista podnosioca prijava koji ne ispunjavaju opće kriterije će biti sastavni dio Odluke o utvrđivanju rang liste potencijalnih korisnika pomoći, koja će se po donošenju, objaviti na oglasnoj ploči Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Terezije 56, Sarajevo, web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba i u dnevnom listu u kojem je objavljen Javni poziv — Obavještenje o objavi Odluke.

MINISTAR

dr.sci. Edin Ramić

Broj: 03-32-3-62-1/20

Sarajevo,15.04.2020.godine

https://fmroi.gov.ba/podrska-povratnicima-za-proljetnu-sjetvu-u-2020-godini-za-podrucje-entiteta-republika-srpska/


Comments powered by CComment