poreskaObavještavaju se poreski obveznici, pravna lica i građani sa područja  Grada Prijedora, da Poreska uprava RS  ovih dana, izvršava poslove podjele, odnosno dostavljanja poreskih računa za tekuću 2015.godinu.
Poreski obveznici, koji  ne zaprime poreski račun za 2015.godinu putem ovlaštenog dostavljača – pošte ( odsutnost obveznika ili drugi oblik  spriječenosti), mogu svoj poreski račun podići na šalterima PU Područna jedinica Prijedor, svakim radnim danom u vremenu od 8,00  do 16,00 časova.
Prvi dio obaveze po poreskim računima za 2015.godinu ( 50% godišnje obaveze), poreski obveznici su dužni uplatiti, najkasnije do 30.06.2015.godine.

Takođe, pozivaju  se poreski obveznici, koji nisu izmirili dospjele poreske obaveze po poreskim računima za 2012., 2013.i 2014.godinu, da bez odlaganja izvrše uplatu utvrđenog iznosa poreskog duga.
Protiv poreskih obveznika, koji nisu izmirili obaveze u roku i na način utvrđen Zakonom o porezu na nepokretnosti, Poreska uprava će  preduzeti mjere prinudne naplate poreza, izvršenjem na novčanim sredstvima, odnosno na pokretnoj i nepokretnoj imovini dužnika.

Područni centar Poreske uprave u Prijedoru, preduzeo je mjere prinudne naplate poreza protiv 1.200 poreskih obveznika koji nisu  izvršili plaćanje dospjelih obaveza po osnovu poreza na nepokretnosti. U donesenim rješenjima,  obveznicima je izvršen  obračun kamata zbog kašnjenja u plaćanju, kao i dodatni obračun troškova postupka prinudne naplate poreza. U svrhu obezbjeđenja naplate duga,  kod 56 obveznika koji nisu uredno izmirili dospjele poreske obaveze, Poreska uprava je uspostavila zakonsku hipoteku na njihovim nepokretnostima.
Kako se  u postupcima prinudne naplate , značajno uvećava ukupna poreska  obaveza po osnovu obračuna kamata i troškova postupka, te se u zemljšnim knjigama vrši upis hipoteke na nepokretnostima dužnika, Poreska uprava i putem ovog obavještenja nastoji da obavijesti i upozori poreske obveznika, da je neophodno bez odlaganja, izvršiti uplatu dospjelioh obaveza po osnovu poreza na nepokretnosti.

PORESKA UPRAVA RS PODRUČNI CENTAR PRIJEDOR


Comments powered by CComment