TEKIJAVakufska direkcija: Javna rasprava o statusu vakufske imovine u dijasporI

Datum: : Novembar 19, 2012 Kategorija: : Bosna I Hercegovina

Vakufska direkcija Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uputila je u javnu raspravu Odluku o utvrđivanju statusa vakufske imovine u dijaspori i Prednacrt Pravila o pravnom statusu vakufske imovine u bošnjačkoj dijaspori.

Pozvane su sve zainteresirane ustanove Islamske zajednice u BiH i dijapori, kao i svi uposlenici Islamske zajednice u BiH i dijaspori da iskoriste svoje pravo i obavezu da Vakufskoj direkciji dostave mišljenje i stavove u vezi utvrđivanja pravnog statusa vakufske imovine u dijaspori. Pravilima o pravnom statusu vakufske imovine u bošnjačkoj dijaspori uredit će se status vakufske imovine i postupci koji se odnose na uvakufljenje ove imovine.

Broj: 09-04-1-1109/12.

Datum: 15. zu-l-hidždže 1433.h.g.

31. oktobar 2012. godine

U skladu sa članom 41. Statuta Vakufske direkcije, a na osnovu zaključka Upravnog odbora sa 33. sjednice održane 26. septembra 2012. godine, direktor Vakufske direkcije donosi sljedeću

O D L U K U

I

Otvara se javna rasprava za utvrđivanje statusa vakufske imovine u dijaspori.

II

Sve zainteresirane ustanove Islamske zajednice u BiH i dijapori, kao i svi uposlenici Islamske zajednice u BiH i dijaspori, imaju pravo i obavezu da Vakufskoj direkciji dostave mišljenje i stavove u vezi utvrđivanja pravnog statusa vakufske imovine u dijaspori.

Stavovi i mišljenja se moraju temeljiti na utvrđivanju pravnog statusa vakufske imovine u dijaspori u okvirima postojećih pravila koja se odnose na upravljanje vakufskom imovinom Islamske zajednice u BiH.

III

Sastavni dio ove odluke je prijedlog Pravila o pravnom statusu vakufske imovine u dijaspori.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se nadležnim u dijaspori putem Ureda za bošnjačku dijasporu te ima se objaviti u IIN Preporodu.

O b r a z l o ž e n j e

Zbog ukazane potrebe i sve češćih pitanja iz dijaspore, a vezano za utvrđivanje pravnog statusa vakufske imovine u dijaspori, Upravni odbor Vakufske direkcije na svojoj 33. sjednici održanoj 26. septembra 2012. godine, a na prijedlog direktora, raspravljao je po ovom pitanju. Kao rezultat rasprave je donesen zaključak o donošenju ove odluke.

Pravni status vakufske imovine u dijaspori je moguće posmatrati isključivo kroz već usvojena pravila i odluke koje se tiču upravljanja vakufima u okvirima Islamske zajednice u BiH. Prilikom uređenja te oblasti treba imati u vidu i činjenicu načina organizacije Islamske zajednice u dijaspori. Jasno treba odvojiti uknjižbu imovine i utvrđivanje njenog pravnog statusa. Mišljenja smo da se imovina treba knjižiti na Islamsku zajednicu u dijaspori pojedinačno, ali da postupak uvakufljenja koji se primjenjuje unutar Islamske zajednice treba primjeniti i na ovu vrstu vakufa. Takvim načinom bi se formalizovala uvakufljenja, a istovremeno bi se uspostavila jasna i precizna evidencija svih vakufa u dijaspori.

Na ovaj način vakuf u dijaspori bi dobio jaču pravnu zaštitu, ali i jaču formu koja u ovom momentu praktično nedostaje.

Ova odluka ima za cilj da izdejstvuje zvanične stavove kako dijaspore tako i svih ustanova i pojedinaca unutar Islamske zajednice, nakon čega bi se konačno opredijelilo koja forma odluke i pravila bi se mogla primijeniti za uređenje vakufa u dijaspori.

                                                                                                                          D I R E K T O R mr. Senaid Zajimović

P R E D N A C R T

U skladu sa članom 36. StatutaVakufske direkcije, Upravni odbor Vakufske direkcije donosi sljedeća

P R A V I L A

O PRAVNOM STATUSU VAKUFSKE IMOVINE U BOŠNJAČKOJ DIJASPORI

Član 1.

Ovim pravilima se uređuje pravni status vakufske imovine u bošnjačkoj dijaspori kao i postupci koji se odnose na uvakufljenje ove imovine.

Član 2.

Vakufska imovina u bošnjačkoj dijaspori u cjelosti uživa svu pravnu zaštitu koje je Ustavom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini propisana za vakufsku imovinu.

Vakufska imovina u bošnjačkoj dijaspori je imovina koja se uvakufljuje u duhu šerijatskih propisa, a prema procedurama propisanim Pravilima o uvakufljenju broj 09-03-2-192/11. od 04.03.2011. godine.

Član 3.

Vakufsku imovinu u bošnjačkoj dijaspori koriste Islamske zajednice koje su osnovane shodno pozitivnim propisima matičnih država, a prilikom upravljanja i korištenja u cjelosti se moraju poštovati šerijatske norme koje se tiču korištenja vakufske imovine.

Član 4.

Nadzor nad korištenjem vakufske imovine u bošnjačkoj dijaspori vrši Vakufska direkcija Sarajevo.

Član 5.

Islamske zajednice u bošnjačkoj dijaspori se obavezuju da će svoje statute uskladiti sa ovim Pravilima, a Vakufska direkcija Sarajevo se obavezuje da će nakon stupanja na snagu ovih Pravila uskladiti Pravila o uvakufljenju.

Član 6.

Postupak uvakufljenja propisanim pravilima navedenim u članu 1. stav 2. ovih Pravila se imaju u cjelosti poštivati.

Član 7.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a imaju se objaviti u Službenom glasniku Islamske zajednice u BiH.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

                                                                                         VAKUFSKE DIREKCIJE

                                                                                          dr. Mustafa Hasani

(rijaset.ba)


Comments powered by CComment