Top Panel

Utorak, 10 16th

Last updatePet, 12 Okt 2018 9pm

 • Registruj se
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Spomen obilježje u Kevljanima

Spomen obilježje u Kevljanima

 

Prostor Spomen grobnice u Kevljanima mora biti kontemplativni prostor,

mjesto gdje osjećaji i misli svih posjetilaca treba da budu budni i svjesni

tragedije ljudske okrutnosti i posmatračke hladnokrvnosti koja se na

ovom mjestu desila. To je spomenik koji mora iskazati poštovanje prema

onima koji su tu izgubili život, te ući u svijest i savjest čovječanstva da

vječno podsjeća i opominje. Zato je važno da mjesta masovnih grobnica

podsjećaju na tragediju koja se tu desila, ali je isto tako važno biti

svjestan da svaka masovna grobnica mora ujedno biti i simbol otpora

nacional-fašizmu i rasizmu.

 

Pored toga, Spomenik u Kevljanima svojom duhovnom i estetskom

vrijednošću treba da bude zamajac razvoja ovog područja i magnet koji

će privući mnoge posjetitelje.

 

Rečene misli i ocjene su autorima ovog projekta odredile program.

Bićemo sretni ako naša razmišljanja i ideje makar koliko doprinesu

uspješnom obavljanju ove zadaće.

 

Neka nas dragi Alah nadahne u našem nastojanju.

 

TEHNIČKI OPIS

 

Obrazloženje koncepta

 

Idejno rješenje inspirisano je poštovanjem prema žrtvama i prema pitom

krajolikom Podkozare. Adekvatno tome projekat odiše jednostavnošću i

konsekventnošću u oblikovanju i primjeni materijala.

Odlike toga koncepta su:

 

• da kompleks spomenika, masovne grobnice sa jedne, a džamije, kuća

imama, gasulhana, sa druge strane, ostvare vrhunska, pejsažnoestetska

obilježja tradicionalnih muslimanskih prostora,

• da naglasimo pejsažni koncept Somenika koji “komunicira sa

okolišem”, ali je ujedno i specifičan, decentan i dostojanstven,

• da arhitektonski objekti zrače porukama, da su arhitektonski originalni

i moderni, i primjereni vremenu u kojem živimo, a ujedno da odišu

tradicijom bosanske arhitekture,

• da gradimo materijalima najviše estetske vrijednosti i maksimalno

duge trajnosti.

• da koncentracijom objekata (džamija kuća imama, servisni objekat) u

jednoj skupini uz Spomen obilježje, ne remetimo cilj koncipiranja

pejsažnog muslimanskog greblja,

• da unutar Spomen obilježje vlada mir i tišina, što znači da se moraju

isključiti sve vrste kolskog prometa (putevi, parkinzi ili kretanje

servisnih vozila),

 

Autori su se pri izradi oblikovnog rješenja koristili bogatom riznicom

simbola islamske ornamentike i arhitekture, polumjesecom i zvijezdom;

tirkiznozelenom bojom u presjeku stakla; vodom, igrom svjetla i sjene,

interpretirajući ih na nove načine i u novim materijalima.

 

Urbanistička koncepcija - Ćilim

 

Razbacani objekti na parceli đamiji, uvezani su popločanjem po "Ćilimu"

centralno u lokaciji.

 

Popločana je u mehkom materijalu inpregniranih hrastovih kocki 20 na 20

sa travnatom fugom, po kojoj se hoda zaista kao po mehkom ćilimu

(trajnost ovih kocki duža je od trajnosti raznoraznih podnih kamenih i

keramičkih površina koje nisu u stanju podnijeti bosanske zime).

 

Objekti su mehko i rahlo raspoređeni po popločanju, što dodatno

poboljšava uvjete za uklapanje objekata u pejsaž. Između đamije, kuće i

servisnog objekta formiran je plato, na kojem postavljen je šadrvan i

zasađene su lipe pod kojima su klupe.

 

Platou se prilazi preko platoa Spomen obilježja, na kojemu su na niskom

kamenom zidiću postavljene staklene stijene, sa upisanim imenima

mrtvih. Kroz njih se vidi mjesto masovne grobnice sa zasađenim

ljiljanima.

 

Arhitektonsko oblikovanje je tako da duhovno priprema posjetioca da

preda Fatihu mrtvima.

 

Korišteni su elementi gradskog urbanizma, zid-ograda sa otvorima,

popločani platoi, klupe za sjedenje, šadrvan, formirajuću mikrourbani

kompleks.

 

Postojeće stanje

 

Džamijsko zemljište u Starim Kevljanima površine cca. 5700 m2 se

nalazi uz seoski makadamski put. Od puta ga dijeli jaruga koja je

betonskom konstrukcijom premošćena samo na dijelu pristupa džamiji.

Džamija je obnovljena na temeljima strare džamije čija srušena munara

se čuva na lokaciji. Kuća imama je porušena a od nje su ostali samo

temelji veličine cca 8,5 sa 9,5 m. Na lokaciji je i objekat gasulhane

veličine cca 3x7 m.

 

Južno od džamije je greblje, između kojeg i jaruge je livada na kojoj se

nalazi mjesto masovne grobnice čije oblikovanje treba riješiti ovim

projektom.

 

Snabdjevanje vodom se vrši iz bunara sa hidroforom. Ne postoji

kanalizaciona mreža. Postojeći objekti su priključeni na

elektrodistributivnu mrežu. Za novoprojektovane zgrade i vanjsku

rasvjetu trebat će provjeriti kapacitet postojećeg priključka.

 

Urbanistička koncepcija

 

Uz novosagrađenu džamiju je gasulhana i temelji porušene kuće imama.

Ovim projektom se zadržava položaj gasulhane i kuće imama s tim da se

dodaju novi sadržaji i shodno tome povećavaju gabariti oba objekta.

Zgrada za imama, pored stana, treba da ima i mekteb, biblioteku,

kancelariju, a zgrada gasulhane treba da se proširi za smještaj muške i

ženske abdesthane i prostorije za upravljane sistemima.

 

Zadržava se mjesto ulaza u džamijski komplkes. Od ulaza vodi pješački

put širine 5m prema džamijskom trgu sa kojeg se ulazi u džamiju, kuću

imama, gasulhanu i groblje. Pristupni put i trg, pristup gasulhani i kući

imama su kaldrmisani impregniranom hrastovim pločama 20/20cm sa

travnatim fugama 4cm. Ova ploha se uslovno može koristiti i kao kolski

pristup, ali isključivo za potrebe gasulhane i snabdjevanje objekata.

Uz pristupni put je u formi kružnog odsječka projektirano proširenje koje

je obrubljeno kamenim zidićem na kojem su staklene ploče sa imenima

žrtava.

 

Džamijski trg je sa sjevera obrubljen kamenim zidićem, klupom, a dijelom

i sa zapada na kojoj strani je kuća imama, te zid sa kapijom kroz koju se

ulazi u avliju.

 

Šadrvan je inspirisan šadrvanom u Begovoj džamiji u Sarajevu, ali

oblikovan u formama i materijalima koji su primjereni našem vremenu. U

unutrašnjem prstenu šadrvana je bazen, a zidovi tog prstena imaju

česme na kojima se može uzeti abdest. Vanjski prsten služi za sjedenje i

uzimanje abdesta, a ujedno razdjeljuje mokru od suhe površine trga.

Ispod vode ugrađene je 8 podnih svetiljki, tako da voda iluminira noću.

Južno od kuće imama je kaldrmisana avlija sa česmom a oko avlije i

kuće je voćnjak. Na zelenj površini, sjeverno od pristupnug puta, će se

pohraniti ostaci srušene munare ukomponirani u park.

 

Ograđivanje kompleksa se predviđa bijelim zidom sa „prozorima“ i

demirima koji je pokriven ćeramidom. Ogradni zid je planiran samo na

uličnoj strani parcele i dijelom nasjevernoj strani (od ulice do džamije).

Ostatak ograde parcele je od šišane živice.

 

Planira se postojeću jarugu kanalisati betonskim drenažnim cijevima i

zatrpati do nivoa ulice, odnosno groblja. Nad jarugom (između ogradnog

zida i ceste) je parking od perforiranih betonski ploča u travi.

 

Parking je riješen uzduž puta uz ogradni zid, cijelom širinom jarka. Na

ovom potezu već postojeći jarak uzduž puta, treba postaviti drenažnu

kanalizaciju. Kada se ovaj jarak zatrpa i poploča granitnim kockama sa

travnatom fugom, može se perfekto iskoristiti i kao parking traka. Ovo

zaista praktično rješenje omogućava parking za 27 parking mjesta.

Postojeću cestu treba rekonstruirati i asfaltirati barem u dužini

jugoistočne granice džamijske parcele.

 

Kuća imama

 

Kuća se gradi na postojećim temeljima veličine 8,5x9,5 m stim da će se

povećati u oba pravca na dimmenziju 10,65x15,5 m.

 

Oblikovno je koncipirana sa pretenzijama da asocira na veću begovsku

bosansku kuću iz osmanskog perioda. To se postiže kamenim

prizemljem, bijelim zidovima gabarita sprata obogaćenog doksatom i

drvenom verandom, viševodnog krova pod ćeramidom, drvenim

elementima stepeništa, verande, ograde, nevelikim dvokrilnim drvenim

prozorima i okovanim vratima, kao i urbanim elementima kaldrmisane

avlije, bijelog ogradnog zida sa kapijom i baštom sa voćnjakom.

 

U prizemlju je mekteb, biblioteka, kancelarija i sanitarije. Ulazi se sa

avlije u manji hol u kome je kafe-kuhinja. Iz hola se ulazi u sve prostorije

prizemlja. Na spratu je stan imama kojem se pristupa sa verande do koje

vode drvene stepenice. Sa verande se ulazi u hol koji je jedina

komunikaciona površina stana iz kojeg se ulazi u dnevni boravak, dvije

sobe, sanitarne prostorije i ostavu. Dnevni boravak sa kuhinjom je u

sjeveroistočnom dijelu gabarita prema džamiji. Dio dnevnog boravka leži

na erkeru formiranom na sjeveroistočnom i jugoistočnom zidu prizemlja.

 

Gasulhana

 

Postojeća gasulhana veličine 3x7 m se dograđuje i rekonstruiše

(vjerovatnija varijanta ruši i iznova gradi). Veličina novoprojektovanog

objekta je 5,60x13,0 m. Objekat je prizeman sa četverovodnim krovom

pod ćeramidom. U objektu su gasulhana, muška i ženska abdesthana,

prostorija za buduću kotlovnicu, te soba sa uređajima za kontrolu i

upravljanje.

 

Objekat je zidan, bijele boje sa drvenom stolarijom, kao na kući imama.

 

Spomen obilježje - Masovna grobnica

 

Masovna grobnica je oblikovana kao udubljenje dubine 50 cm. tlocrtno je

kvadratnog oblika sa zaobljenim uglovima a veličine 10x10 m. Nalazi se

na travnjaku pored postojećeg groblja. Udubljenje se formira zaobljenom

travnatom škarpom u nagibu 1:2. Dno udubljenja je zasađeno ljiljanima

zlatne boje.

 

Drugi element spomen obilježja su staklene ploče sa imenima žrtava.

Spomen obilježje je građeno slobodno stojećim, lebdećim staklenim

panoima u koji će biti nježno ispjeskarena imena nestalih. Staklene ploče

su pravougaonog oblika na ankerima od nehrđajućeg čelika. Ispod

staklenih ploča je vodonepropusni kanal sa fiberoptičkim svijetlom

postavljenim direktno ispod staklene stijene, koja je odozdo osvjetljavaju,

a ona na taj način sama postaje svijetleće tijelo, a njeni bridovi svijetle

zeleno poput šehidskog svjetla-hidrovske svjetlosti.

 

Ovaj element prati lučni plato, a lociran je uz južnu stranu pješačkog puta

koji vodi od kapije do džamije. Uz pješački put je projektovano proširenje

u formi odsječka kružnice koje obrubljeno kamenim zidićem na koji su

postavljene staklene ploče.

 

Pejsažno rješenje

 

Pejsažno oblikovanje džamijskog kompleksa poseže za tradicionalnim

elementima oblikovanja muslimanskih grebalja, kuća sa avlijama i

baštama, te pejsažnim elementima džamijskih okoliša.

Postojeće greblje i travnjak oko njega su oblikovani kao jedinstven

travnjak sa nišanima u travi i ponekim soliternim stablom. Postojećei

travnjak treba rekonstruirati i intenzivnim održavanjem dovesti do

vrhunskog kvaliteta.

 

Kuća imama je ukomponirana u okoliš sa tipičnim elementima

tradicionalne bosanske kuće: kaldrmisana avlija sa česmom, krečeni

ogradni zid sa kapijom, bašća sa njegovanim travnjakom i voćkama, te

cvijetni aranžmani uz rub avlije.

 

Na džamijskom trgu je tradicionalna lipa sa zidićem – klupom ispod nje.

Zelena ploha između džamije i ulice je njegovan travnjak u kojem se

„izlažu“ ostaci srušene munare. Na ovom travnjaku, mjestimice uz

ogradni zid i u okolici staklenih ploča sa imanima planirana su soliterna

stabla ili grupe lipa i žalosnih vrba.

 

Lista dokumenata za dobijanje odobrenja za građenje

 

1. Urbanistička saglasnost vadi se u općini, a za njeno dobijanje je

potrebno:

• Katastarski izvadak

• zemljišno knjižni izvadak

• idejni projekat

2. Glavni (ili izvedbeni) projekat;

3. Rješeni imovisko pravni odnosi (dokaz da je zemljište na kojem će

se graditi uknjiženo sa 1/1 na ivestitora objekta);

4. Atest na projekat sa stanovišta zaštite na radu i zaštite od požara

koje na projekt daje za te poslove registrovana organizacija;

5. Saglasnosti nadležnih komunalnih organizacija za vodovod,

kanalizaciju, elektroinstalacije, ptt instalacije, gasne instalacije;

6. Plaćanje naknade za pogodnost lokacije (renta) prema općinskoj

odluci za tu oblast

7. Plaćanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta ili ddavanje

naloga investitoru da uređenje građevinskog zemljišta uradi u svojoj

organizaciji i za svoja sredstva prema urbanističkim uvjetima i

uvetima komunalnih radnih organizacija.

Napomena: Navedena lista dokumenata je bazirana na Zakonu o

proistornom uređenju. U svakom slučaju treba konsultirati nadležnu

urbanističku službu Općine Prijedor za eventualno skraćenje ili proširenje

popisa aktivnosti i dokumenata koji su ovom listom navedeni.

kevljani

kevljani72

kevljani8

kevljani9

kevljani10

kevljani11

kevljani12

kevljani13

kevljani14

kevljani15

kevljani16

kevljani17

kevljani18kevljani19

        

Kontakt

 • Add:Kevljani bb, Kozarac, Prijedor, BiH
 • Tel: (+46) 707 23 00 89

kevljani.eu tim

Suvad Kevac - Vlasnik / Administrator

Ermin Pervanic - Administrator

Šiško Jakupovic - mali od palube

Senad Hadzic - izvještać Hadžići

Enes Jakupovic -  izvještać Jakupovici

Edis Velic  - izvještać Kevljani